top of page
LKT-2261.jpg

ประถมศึกษา

อายุ 4 - 11 ปี

ในระดับชั้นประถมศึกษาของ ISS เราตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ถึง 11 ปี ซึ่งจะรวมถึงระดับชั้นอนุบาล (Reception) จนไปถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Year 6)  ISS ปฏิบัติตามหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษที่ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ในระดับประถมศึกษาซึ่งได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มนักเรียน ISS ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ISS ยังมีความปรารถนาที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนของเราพัฒนาเป็นที่นักคิดที่แข็งแกร่งและมีอิสระอีกด้วย

 
ISS มีความตั้งใจที่จะดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในรั้วโรงเรียนของเรา มีโอกาสที่จะเก่งขึ้นและตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขา เราใช้รูปแบบการสอนแบบ "การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้" ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ทั้งนี้คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาของISS ยังมุ่งพัฒนาพลเมืองโลกให้มีความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความสามารถในการพูดและความกระตือรือร้น
 

LKT-2308.jpg
LKT-2531.jpg
LKT-2504.jpg
bottom of page