top of page
6th Form.jpg

การเรียน IGCSE & A Level ที่ ISS

 

ISS ได้จัดให้มีวิชาทางเลือกมากมายสำหรับ IGCSE และ A Level โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้มากกว่า 22 วิชาใน IGCSE 20 วิชาใน A Level และมีหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 11 หลักสูตรสำหรับหลักสูตร "พัฒนาทักษะสำคัญในอนาคต" (Future Skills) เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้มอบโอกาสที่ดีที่สุดแก่นักเรียนของเราในการเลือกเรียนวิชาที่พวกเขาสนใจ เพื่อนำไปศึกษาต่อชั้นมหาลัยวิทยาลัยในอนาคต

หลักสูตรพัฒนาทักษะสำคัญในอนาคต (Future Skills Courses) ที่ ISS

เพื่อให้นักเรียนโดดเด่นและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ISS หวังให้นักเรียนของเราเป็นผู้สื่อสารหรือผู้ร่วมงานที่ดีที่สามารถปรับใช้และสร้างสรรค์ความรู้ของตัวเองได้  เราจึงได้เพิ่มหลักสูตรทางลือกที่จะเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างความสำเร็จด้านวิชาการกับชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้:

การปรับตัว
การแก้ไข้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการค้นคว้าและวิจัย
การสร้างผลกระทบ
การสื่อสารเชิงวัจนะ
การพูดในที่สาธารณะ
ทักษะการสัมภาษณ์
ทักษะการเขียน
ทักษะการเขียน CV
ทักษะผู้ประกอบการการคิดเชิงวิพากษ์

Future Skills Courses
bottom of page