Earth and Space

การเรียน IGCSE & A Level ที่ ISS

 

ISS ได้จัดให้มีวิชาทางเลือกมากมายสำหรับ IGCSE และ A Level โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้มากกว่า 22 วิชาใน IGCSE 20 วิชาใน A Level และมีหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 11 หลักสูตรสำหรับหลักสูตร "พัฒนาทักษะสำคัญในอนาคต" (Future Skills) เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้มอบโอกาสที่ดีที่สุดแก่นักเรียนของเราในการเลือกเรียนวิชาที่พวกเขาสนใจ เพื่อนำไปศึกษาต่อชั้นมหาลัยวิทยาลัยในอนาคต

 

IGCSE 22 วิชา

ภาษาอังกฤษ

วรรณคดีอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

เคมี

มุมมองโลก

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ธุรกิจศึกษา

ศิลปะ

ภาษาจีน

ภาษาไทย

ภาษาสเปน

ประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

จิตวิทยา

ภาษาละติน

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาเยอรมัน

 

A Level 20 วิชา

ชีววิทยา
ธุรกิจ
เคมี
การศึกษาคลาสสิก
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษ
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ฟิสิกส์
การเมือง
จิตวิทยา
สังคมวิทยา

มุมมองโลก
English General Paper
ทักษะการคิด

หลักสูตรพัฒนาทักษะสำคัญในอนาคต (Future Skills Courses) ที่ ISS

เพื่อให้นักเรียนโดดเด่นและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ISS หวังให้นักเรียนของเราเป็นผู้สื่อสารหรือผู้ร่วมงานที่ดีที่สามารถปรับใช้และสร้างสรรค์ความรู้ของตัวเองได้  เราจึงได้เพิ่มหลักสูตรทางลือกที่จะเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างความสำเร็จด้านวิชาการกับชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้:

การปรับตัว
การแก้ไข้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการค้นคว้าและวิจัย
การสร้างผลกระทบ
การสื่อสารเชิงวัจนะ
การพูดในที่สาธารณะ
ทักษะการสัมภาษณ์
ทักษะการเขียน
ทักษะการเขียน CV
ทักษะผู้ประกอบการการคิดเชิงวิพากษ์

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IGCSE และ A Level กรุณาคลิกที่แบบฟอร์มข้างล่าง:

 

141/21 Moo 6, Bophut, Koh Samui, Surat Thani, 84320 Thailand

ISS ISQM Accreditation
ISAT Member
Cambridge Assessment Member

©2020 INTERNATIONAL SCHOOL OF SAMUI

ISS Fixx