top of page
Early Years 1.jpg

เตรียมอนุบาล (Early Years)

ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ISS รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยคุณครูระดับชั้นเตรียมอนุบาลของเราทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและการศึกษาที่ดีที่สุดแก่เด็ก ๆของ ISS เชื่อว่าหากเราสามารถแสดงให้เด็ก ๆ เห็นตั้งแต่อายุยังน้อยว่าการเรียนรู้ที่สนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างไร พวกเขาจะเพลิดเพลินกับการมาโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต 

 

 สิ่งที่เราให้ความสนใจและตระหนักมากที่สุดคือให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นแหล่งประสบการณ์ที่เต็มความสนุกสนาน โดยการเน้น “เรียนรู้จากการเล่น” เพื่อพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ ทักษะความเข้าใจภาษาอังกฤษ และทักษะการเข้าสังคมกับเด็กคนอื่นๆ ผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนานและช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลเด็กๆจะเริ่มมีความคุ้นเคยกับสีและการนับเลข อีกทั้งสามารถพัฒนาความเข้าใจและเริ่มสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะคุ้นเคยกับการนับเลขและรูปทรงพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งได้รับการกระตุ้นให้อยากรู้และตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกรอบๆตัวพวกเขา นอกจากนี้ ISS ยังได้เตรียมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้ที่เพลิดเพลินของเด็กๆอีกด้วย

 

ในชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆของเราจะได้รับการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน โดยจะครอบคลุมไปถึงเสียงตัวอักษรและค้นพบว่าเมื่อนำเสียงเหล่านี้รวมกันพวกเขาสามารถสร้างคำพื้นฐานได้ อีกทั้งเด็กๆจะเริ่มเรียนรู้การสร้างตัวอักษร จำแนก และเขียนตัวเลข พวกเขาจะเรียนรู้การจัดกลุ่มและการนับเลขจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสนสนุกต่าง ๆ

 

เด็ก ๆ จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาลและก้าวเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษา (Primary) เพื่อขึ้นระดับชั้นอนุบาล (Reception) ในเดือนสิงหาคมเมื่อพวกเขามีอายุครบ 4 ปี

Early Years 2.jpg
bottom of page