top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

Year 9 – A Streetcar Named Desire

นักเรียนชั้น Year 9 ศึกษาบทละครชื่อดังของอเมริกาที่มีชื่อว่า A Streetcar Named Desire ที่ประพันธ์โดย Tennessee Williams โดยจะเน้นไปที่ความหลงผิดของ Blanche เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของ Stanley หากมองไปยังอดีตที่แสนสับสนวุ่นวายของ Blanche นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์สิ่งที่กระตุ้นจิตใจของเขาผ่านทฤษฎีการแสดงอารมณ์และความสมจริงของ Williams ในบทละครComments


bottom of page