top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

เทศกาลสงกรานต์ที่ ISS

กลุ่มสาระภาษาไทยของ ISS ทำงานกันอย่างหนักเพื่อจัดกิจกรรมและเกมส์ที่แฝงไปด้วยขนบธรรมเนียมไทยให้กับนักเรียนของเรา เพื่อเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์Comments


bottom of page