top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

วันนี้นักอนุรักษ์ทางทะเลของ Big Blue Diving เกาะเต่ามาเยือน ISS!

วันนี้เป็นวันแรกที่นักอนุรักษ์ทางทะเลของ Big Blue Diving เกาะเต่ามาเยือนโรงเรียนนานาชาติสมุย โดย Big Blue Diving จะอยู่ให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับเราถึง 2 สัปดาห์ วันนี้เป็นโอกาสของนักเรียน Year 1 และ Year 2 ที่จะเจอกับนักอนุรักษ์ที่เชี่ยวชาญตัวเป็น ๆ พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะจำแนกสัตว์ที่อาศัยบนบกและในทะเล นอกจากนี้พวกเขาจะได้รู้จักชื่อสัตว์ต่าง ๆ และวิธีการอยู่รอดของสัตว์เหล่านั้นCommentaires


bottom of page