top of page

นักเรียน Year 8 ตั้งใจวาดภาพดวงตาของพวกเขาอย่างสุดความสามารถ

นักเรียน Year 8 ตั้งใจวาดภาพดวงตาของพวกเขาอย่างสุดความสามารถ พวกเขาค่อย ๆ เรียนรู้และวาดตามคำแนะนำของคุณครูจากการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ทำให้ได้ภาพดวงตาที่เสมือนจริงและสวยงามนี้มาComments


bottom of page