top of page
  • รูปภาพนักเขียนISS social

ขอแสดงความยินดีกับ Petr นักเรียน Year 7 ที่ได้รับประกาศนียบัตร HSK

ขอแสดงความยินดีกับ Petr นักเรียน Year 7 ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK (Chinese proficiency test) ที่เขาได้เข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


HSK คือแบบทดสอบความสามารถทางภาษาจีนกลางสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา โดยจะมีทั้งหมด 6 ระดับ และ ในการสอบครั้งนี้ Petr ได้ผ่านระดับ 4 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย การฟัง การอ่าน และการเขียน อีกทั้งนักเรียนจะต้องรู้อักษรจีนอย่างน้อย 1200 ตัวComments


bottom of page