กลุ่มสาระภาษาไทยและศิลปะผนึกกำลังจัดทัศนศึกษา


กลุ่มสาระภาษาไทยและศิลปะผนึกกำลังจัดทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของบ้าน วัด และงานวิจิตรศิลป์ของไทย โดยจะศึกษาที่ความสวยงามและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชุมชนในเกาะสมุย